Vi står till tjänst med vår kunskap och hjälper till med upprättande av såväl bouppteckning, arvskifte, bodelning, dödsboförvaltning och testamente.

Bouppteckning
En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes skulder och tillgångar. Bouppteckningen görs bland annat för att slå fast vilka som är delägare i dödsboet, för att kunna avsluta konton och sälja värdepapper. Enligt lag ska bouppteckningen upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan lämnas till skattemyndigheten senast en månad efter upprättandet.

Testamente
Många känner ett obehag för att skriva ett testamente men det underlättar för dina anhöriga och minskar risken för framtida tvister. När någon avlider fördelas tillgångarna enligt arvsordningen om inget annat är skrivet. Genom ett testamente kan du ändra arvsordningen och tillgångarna. Vi hjälper dig med att upprätta ett personligt testamente utifrån dina önskemål.

Bodelning och Arvskifte
Vid dödsfall har den efterlevande maken möjlighet att välja om en bodelning ska genomföras eller inte. Om det är fler än en delägare i ett dödsbo upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. Här regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.